Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räddningsledare före, under och efter en insats.

NSO har tagit fram strategin i syfte att minimera miljöskada av oljeutsläpp och stärka den svenska krisberedskapen.

Arbetet med oljeskadeskydd tar sin grund i fyra av de 16 miljömålen. Det finns inga motsättningar mellan miljömålen och andra viktiga värden, exempelvis de som lagen om skydd mot olyckor syftar till att skydda.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd ska utgöra underlag för långsiktig planering och skapa en gemensam grund för oljeskadeskyddet i det förebyggande, förberedande, hanterande och lärande skedet. Dokumentet riktar sig till alla berörda aktörer, oavsett om det är i en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet.

Slutseminarium för Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) presenterar strategin och diskuterar hur den kan hjälpa aktörerna i samband med slutseminarium den 25 juni i Stockholm. Under dagen smygstartas även arbetet med den kommande handlingsplanen genom en workshop med koppling till strategins mål 4. Ökad förmåga under svåra förhållanden.

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kustbevakningen
  • Sjöfartsverket
  • Transportstyrelsen
  • Länsstyrelserna
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)