Samråd – vad tycker du?

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag?  

Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom distrikten samt på vattenmyndigheternas webbplats. Det anordnas även samrådsmöten på olika platser i distrikten, mer information om dessa hittar du i Vattenmyndigheternas kalender.

Förvaltningen av svenska sjöar, vattendrag, grund- och kustvatten utvecklas i samverkan med de som berörs. Att skapa delaktighet på lokal nivå är en av hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större beslut i viktiga och övergripande frågor.

Var med och påverka för en bättre vattenmiljö i Sverige, vi ser fram emot att höra ifrån dig. Tillsammans värnar vi vattnets värden!

 

Vattenmyndigheterna