Nyanländas tillgång till hälsa inte självklar

Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov av ytterligare insatser för att stärka den nyanländes etablering i det svenska samhället.

För andra året i rad har Länsstyrelsen riktat en enkät, META 2013, till landets samtliga kommuner för att undersöka hur mottagandet och etableringen av nyanlända fungerar.  

Framsteg har gjorts inom hälsokommunikation jämfört med år 2012. Över hälften av de svarande kommunerna erbjuder hälsoinformation på modersmål. 45 kommuner har särskilda hälsokommunikatörer. I hälften av kommunerna diskuteras också begreppet migrationshälsa inom den samhällsorientering som erbjuds nyanlända.  

Ett begränsat antal nyanlända har nedsatt prestationsförmåga, till exempel på grund av sjukdom, vilket innebär att de inte kan delta i etableringsinsatser på heltid. Allt fler kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget kring dessa personer. Det kan till exempel ske i trepartssamtal och gemensam planering.  

Ur ett hälsoperspektiv, finns behov av ytterligare insatser. Över hälften av kommunerna har dåliga erfarenheter av samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. Det krävs också förbättringar inom rehabilitering av nyanlända, sjukvård och socialt stöd.  

Det råder fortfarande otydligheter om olika aktörers ansvar i mottagandet av nyanlända. Landstinget ingår endast i en tredjedel av de lokala överenskommelserna, som finns mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun. Det är inte heller alla kommuner som har en lokal överenskommelse över huvud taget (cirka 40 procent saknar).  

Enkäten omfattar flera områden i mottagandet av nyanlända, nämligen förutom hälsa även bosättning, utbildning, fritid samt lokal och regional samverkan. En regional rapport som beskriver situationen i Västra Götaland kommer under maj månad.

 

Kontakt

För frågor och mer information om META 2013 kontakta:

Hedyah Faghir, Länsstyrelsen i Västerbottens län
telefon 010-225 43 15
e-post: hedyah.faghir@lansstyrelsen.se

Linda Jönsson, Länsstyrelsen Skåne
telefon: 010-224 14 19
e-post linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se

Oskar Johansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
telefon 010-2244539
e-post oskar.johansson@lansstyrelsen.se

Lucie Riad, Länsstyrelsen i Södermanlands län
telefon 010 – 223 42 11
e-post: lucie.riad@lansstyrelsen.se