Gemensamt projekt för en digital plan- och bygglovsprocess

Boverket och SKL har beslutat att starta ett gemensamt projekt i samverkan med Länsstyrelsen och Lantmäteriet för att utveckla förutsättningarna för en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen. Vi menar att det är fullt möjligt att inom rimligt tid och till rimlig kostnad effektivisera processen från planidé till färdig byggnad. Vi kan korta tiden fram till byggklara projekt och inflyttningsklara bostäder genom att samverka och dra nytta av den innovationskraft som finns på den privata marknaden.

Genom att ta till vara de erfarenheter som gjorts inom projekten Sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess, SPF, och Sammanhållet bygglov kan vi nu gemensamt jobba vidare med utvecklingen av en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess som täcker in hela informationsflödet från översiktsplan till bygglov.  

Projektet ska resultera i

  • underlag till vägledning på Boverkets PBL Kunskapsbanken för digital informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen,
  • underlag till kravspecifikationer till nytta för kommunerna för upphandling av de IT-stöd, tjänster och gränssnitt som behövs för att hålla samman den digitala samhällsbyggnadsprocessen,
  • underlag till nytta för näringslivet att gå vidare och utveckla tjänster för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.  

SPF och Sammanhållet bygglov avslutas i och med att det nya projektet startas.

Mer information

Vill du veta mer om det nya projektet digitaliserad plan- och bygglovsprocess, dPBL, kontakta Maria Rydqvist, Boverket (maria.rydqvist@boverket.se) eller Daniel Antonsson, SKL (daniel.antonsson@skl.se).

Kort om SPF

Boverket och Lantmäteriet har i samverkan med SKL drivit ett flerårigt program för sammanhållen detaljplan och fastighetsbildning (SPF) med vision att Sverige år 2020 tillämpar ett samordnat regelverk för detaljplane- och fastighetsbildningsprocessen som gör att medborgare och sakägare möts av en sammanhållen process. Syfte har bland annat varit att skapa förutsättningar för den digitala planprocessen. SPF:s fokus har varit mötet mellan detaljplanering och fastighetsbildning.

Kort om sammanhållet bygglov

Boverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan våren 2013 varit parter i ett bygglovsprojekt under E-delegationen. Syftet har varit att skapa en bättre digital samverkan mellan stat, kommun och landsting genom att samordna myndigheternas intressen för en mer enhetlig bygglovsprocess i digital miljö. Bygglovet är en viktig del av samhällsbygget och involverar många myndigheter från idé till beslut och genomförande. De som ansöker om bygglov anmärker ofta på hur svårt det är att göra rätt. Med en mer samordnad och enhetlig bygglovsprocess kan service till medborgarna förbättras.