Strandskyddet ökar längs Bohuskusten och minskar i inlandet

Länsstyrelsen har idag, den 1 december, fattat beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län. Besluten innebär generellt att strandskyddet ökar längs Bohuskusten och minskar i inlandet.
Klippor, strandtrift, blå himmel och hav. Foto: Martin Fransson

Längs Bohuskusten har strandskyddet sedan tidigare varierat mellan 0 och 300 meter. Med tanke på kustens unika värden och klassningen som riksintresse har fler områden än tidigare nu fått 300 meters strandskydd. En stor del av de detaljerade anpassningar som gjorts för befintlig bebyggelse och vägar finns kvar sedan tidigare.  

I länets inland minskar strandskyddet på flera håll. I Sjuhärad och Skaraborg minskar skyddet till 100 meter vid cirka 100 sjöar. Även i Dalsland minskar strandskyddet vid ett 10-tal sjöar.

48 av länets 49 kommuner får var sitt beslut för sina respektive områden. Essunga kommun får inget förändrat strandskydd utan behåller det generalla strandskyddet på 100 meter sedan tidigare.

Besluten utgår från riktlinjerna i strandskyddslagen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Nya byggnader och anläggningar samt större åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur kräver dispens.

Strandskydd hindrar dock inte pågående markanvändning. Jordbruk, skogsbruk och fiske är undantagna från strandskyddet och normal skötsel av marker, liksom uppförande av ekonomibyggnader och anläggningar som behöver ligga inom strandskyddsområdet, kan fortsätta på samma sätt som tidigare. Redan godkända detaljplaner ligger fast.  

Besluten har föregåtts av en remissperiod där myndigheter, organisationer, markägare och allmänhet getts tillfälle att komma med synpunkter. Länsstyrelsen har gått igenom alla synpunkter och i vissa fall gjort justeringar. Besluten finns tillgängliga hos respektive kommun och hos Länsstyrelsen i Mariestad samt på Länsstyrelsens webbplats.

Besluten kan överklagas till regeringen, genom att överklagande skickas till Länsstyrelsen inom tre veckor från kungörelsen. De nya gränserna gäller dock tills vidare även om de överklagas.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88