Fiber och fornlämningar brukar gå rätt bra ihop

Det statliga stödet för bredbandsutbyggnad på landsbygden har resulterat i många nybildade bredbandsföreningar i länet. Detta har lett till att antalet samrådsansökningar och ansökningar om tillstånd för bland annat passage av fornlämningar har ökat kraftigt.

Eftersom fiberföreningarnas medlemmar oftast gör allt på sin fritid blir det många saker att hålla reda på. För att underlätta har vi arbetat med att förbättra vår riktade information till fiberföreningarna på Länsstyrelsens webbplats.  

Går att hämta digitalt

Länsstyrelsens landsbygdsenhet, vattenvårdsenhet, naturvårdsenhet och kulturmiljöenhet har gemensamt utarbetat både en informationsfolder och tagit fram instruktioner som du hittar på Länsstyrelsens webbplats. Här kan du få reda på hur samrådsunderlagen ska se ut, hur du inhämtar underlag och vad du ska tänka på. Alla samrådsunderlag finns att hämta digitalt.  

Kan krävas flera samråd

Det kan behövas flera olika samråd. I den mån fiberdragningen väsentligt förändrar naturmiljön behövs samråd enligt miljöbalken. Ett så kallat 12:6-samråd. Ibland behövs även prövning när man passerar områden som är skyddade enligt miljöbalken, exempelvis biotopskyddsområden, naturreservat eller Natura 2000-områden. Det kan även behövas tillstånd enligt kulturmiljölagen eller en anmälan om vattenverksamhet. I den mån detta krävs får föreningen besked om i miljöbalkssamrådet.  

Mer att tänka på

Det krävs alltid samråd enligt kulturmiljölagen (ett KML-samråd) om fiberledningen passerar en fornlämning, en kyrka eller ett byggnadsminne inom 50 meters avstånd. Oftast går det utmärkt att passera närmare, men eftersom lagstiftningen skyddar ett område runt fornlämningar som inte är utmärkt på kartan (som alltså sträcker sig utanför den markerade fornlämningen) krävs ett samråd för att säkerställa att:  

  1. Inga misstag begås som skadar fornlämningar
  2. Länsstyrelsen har sett och godkänt kabeldragningen
  3. Föreningen kan visa att man har gjort rätt för sig.  

Undvik gravar och gravfält

Vid passage av exempelvis boplatser kan vi, om det är svårframkomligt, ibland tillåta att man plöjer ner kabeln genom eller i kanten av fornlämningen. Handlar det om gravar är vi däremot mycket restriktiva eftersom det kan finnas gravar som inte syns ovan mark och som kan skadas av plöjning. Därför vill vi alltid att man undviker gravar och gravfält med god marginal.    

Passa på nu

Slutligen vill vi påminna om att vi just nu har en extra förstärkning på kulturmiljöenheten för att underlätta för föreningarna att få snabba svar. Utnyttja detta. Nu kan föreningen bli klar med sitt samråd på några veckor och inte hamna i vår vanliga handläggningskö, där handläggningstiden kan vara upp till fem månader.      

Mer information

Länsstyrelsens samlade information om samråd, tillstånd, dispens eller anmälan när det gäller fiberledning  

Länsstyrelsens nystartade Facebooksida om bredbandsstöd

 

bilden visar nedgrävning av bredbandskabel