Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Länsstyrelserna har tillsyn över begravningsverksamhet i Sverige. När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud.

– Ett begravningsombud har flera olika uppgifter, bland annat att säkerställa att det finns begravningsmöjligheter som passar även den som inte är medlem i Svenska kyrkan, säger länsjurist Lars Schill på Länsstyrelsen Västra Götaland. Nu söker länsstyrelserna nya begravningsombud i hela Sverige. Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer. Länsstyrelsen i Västra Götaland förordnar begravningsombud i Västra Götalands och Hallands län.

Begravningsombudet ska vara en person med kunskaper inom ekonomi och som har förståelse för, och kunskap om, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. – Det är också viktigt att personen inte är jävig, det vill säga inte har kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund som gör att opartiskheten kan ifrågasättas. Det kan handla om förtroendeuppdrag eller anställning. Men att vara medlem är inget hinder, säger Lars Schill.

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tillvaratar intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter. Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Ersättning
Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde.

Skriftligt motiverade förslag
Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 7 november 2014 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen. När det gäller Västra Götalands eller Hallands län skickas de till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg, eller till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Få mer information här.