För fridlysta arters fortlevnad

Länsstyrelsen kommer att följa upp meddelade dispenser och förelägganden om artskydd under Tillsynsveckan den 6-10 oktober. Syftet är att skydda länets fridlysta arter och se om de villkor som ställts i besluten uppfyllts.
Vanlig padda i gräs.

– Tillsynen går till så att vi följer upp besluten genom fältkontroll, telefonintervjuer med verksamhetsutövare och kontroll i arkivet efter begärda återrapporteringar, säger Martin Goblirsch, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Enligt artskyddsbestämmelserna är det bland annat förbjudet att plocka vissa växter, ta bort groddammar och att störa vilda fåglar. När åtgärder riskerar att bryta mot förbuden måste kontakt tas med Länsstyrelsen. Besluten är i regel förenade med villkor.  

– Vi ställer villkor för att undvika negativ påverkan på arter eller livsmiljöer och för att mildra negativa effekter i samband med olika exploateringar. Att våra villkor uppfylls är därför en viktig del i arbetet med att förhindra utarmningen av den biologiska mångfalden, fortsätter Martin Goblirsch.  

Länsstyrelsen kommer att sammanställa resultatet från Tillsynsveckan i en rapport. Myndigheten kommer även att arbeta vidare med enskilda tillsynsärenden som kan komma att upptäckas.  

Läs mer om Länsstyrelsens Tillsynsvecka och möjligheten för media att följa med på tillsynsbesök.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88