Unik myrmark och tystnad i nytt naturreservat

Länsstyrelsen har nu bildat naturreservatet Heråmaden i Dals-Eds kommun. Reservatet ligger omedelbart söder om Tresticklans nationalpark och omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Reservatet är nästan fem kvadratkilometer stort.
Vy över Heråmaden. Foto: Lennart Olsson

– Det är glädjande att vi nu efter många års arbete fått till ett stort sammanhängande skyddat område här. Det är ett av länets absolut tystaste områden och naturen är nästan norrländsk till karaktären, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Området har kunnat bildas genom bland annat byte av mark mellan Bergvik och statliga Sveaskog och genom att privata markägare upplåtit delar av sin mark för reservatsbildning. Delar av Heråmaden utnyttjades för myrslåtter så sent som på 1960-talet och rester av slåtterladorna finns kvar än idag.  I dag har maden mist sin betydelse som fodermark, men är desto viktigare för fågelliv och vattenhushållning.

Våtmarkerna i reservatet utgör häckplats för många fågelarter, exempelvis grönbena, trana och ljungpipare. Skogshöns som tjäder och orre nyttjar även myrarna under olika perioder. På myrholmarna, och i omgivande äldre barrskogar, finns arter som pärluggla, sparvuggla, nattskärra och spillkråka. Vintertid finns vargspår och övervintrande kungsörnar som bidrar till områdets vildmarksprägel.

I området finns också torpet Bastedalen som i fortsättningen ska kunna tjäna som raststuga för vandrare. Genom raststugan, och anläggning av leder i reservatet, skapas på sikt en möjlighet att bygga ut vandringsleder på hela sträckan mellan Dals-Ed och Halden via Tresticklans nationalpark.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18