Självmord - en jämställdhetsfråga

Idag är den internationella dagen för suicidprevention. Självmord är ett folkhälsoproblem som alltför länge har varit ett tabubelagt ämne. Könsskillnaderna i självmordsstatistiken är stora, vilket gör det till en viktig jämställdhetsfråga.

​Betydligt fler män än kvinnor tar sitt liv. Detta mönster ses i Sverige och i Västra Götaland. Antal dödsfall för kvinnor i vårt län motsvarar i stort sett siffran för riket. Däremot är dödligheten för män mindre här än i övriga Sverige, vilket gör att könsskillnaderna visserligen fortfarande är betydande men mindre i Västra Götaland än i Sverige i övrigt, ett mönster som varit synligt under flera år. Även om skillnaden är mindre i vårt län än i resten av Sverige har den alltså inte minskat över åren. I Västra Götaland är det ungefär 8 kvinnor per hundratusen invånare och år som tar sitt liv. Motsvarande siffra för män är hela 18 per hundratusen invånare, en betydande skillnad som gör det till en viktig jämställdhetsfråga.

Att jämföra hur stora könsskillnaderna är i olika regioner/landsting är ett sätt att synliggöra hur långt jämställdhetsarbetet har kommit. Målet är att dessa könsskillnader ska minska. Ett mål i Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är ”Jämställd hälsa: fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Sannolikt bidrar manlighetsideal till att män i lägre grad rapporterar nedstämdhet, oro och annan psykisk ohälsa. När män förväntas leva upp till traditionella normer för manlighet riskerar mäns depressioner att osynliggöras. För att minska skillnader i dödlighet och sjuklighet behövs strukturella åtgärder som leder till ökad jämställdhet i samhället och ökad frihet för människor att utvecklas utan att begränsas av föreställningar om femininitet och maskulinitet. Läkare ger i högre grad kvinnor psykiatriska diagnoser, även om det finns fysiska förklaringar. Män får oftare fysiska diagnoser och får snabbare åtgärder och rehabilitering. En ojämställd sjukskrivningsprocess kan leda till felbedömningar och felbehandlingar.

Länsstyrelsen jobbar aktivt med dessa frågor tillsammans med Västra Götalandsregionen. Vi ska exempelvis inrätta rutiner för metod- och kunskapsöverföring i jämställdhets- och hälsofrågor. Vi ska även utveckla och sprida kunskap om strategier för att hantera stress, särskilt riktat till unga kvinnor och unga män.

Läs mer om Länsstyrelsens jämställdhetsarbete.

Källor:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet: Jämställt Västra Götaland 2014-2017

WHO: First WHO report on suicide prevention

1177 Vårdguiden

International Association for Suicide Prevention (IASP)