Regionala miljömål på remiss

Nu uppmanas länets kommuner, övriga statliga myndigheter, företag, organisationer, föreningar med flera att tänka till. Hur kan förslaget på nya regionala miljömål bli ännu bättre?
Gatusten med budskapet: Tänk

Länsstyrelsen har, i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, tagit fram förslag till nya regionala miljömål för Västra Götaland. De regionala miljömålens syfte är att vara en vägledning för det fortsatta lokala och regionala miljömålsarbetet i länet.

– Vi behöver regionalisera miljömålen för att kunna lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser, säger Sofie Halsius, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland. De mål som lagts till kallar vi regionala tilläggsmål, och dessa ska ses som ett komplement till övriga mål och preciseringar.

Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på i första hand de regionala tilläggsmålen som föreslås under miljökvalitetsmålen. Synpunkter på måldokumentets övriga delar är också välkomna.

Remissvaren ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober.

Läs mer om Remiss av nya regionala miljömål för Västra Götaland.