Underskott på bostäder i 34 av länets kommuner

Den tuffa bostadssituationen i Västra Götalands län består. Befolkningsutvecklingen bidrar till ökad påfrestning på bostadsmarknaden, vilket särskilt drabbar mindre privilegierade grupper.

I Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys för 2014 uppger 34 av länets 49 kommuner ett underskott på bostäder. Det är något mer än tidigare år. Den årliga befolkningstillväxten sätter press på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggandet varierar kraftigt mellan åren. De senaste två åren har antalet färdigställda bostäder ökat. 2013 blev cirka 5 300 bostäder klara – huvuddelen, eller 65 procent, i storstadsområdet. Småhusens andel var relativt låg, bara cirka en fjärdedel.

Kommunerna redovisar en stor optimism och det finns ett stort antal projekt i beredskap som skulle kunna leda till att över 6 000 bostäder kan påbörjas under året. Av dessa är cirka 40 procent hyresbostäder. Flera hinder har identifierats som kan ge ett lägre utfall och resultera i att projekt med klara byggrätter förblir obebyggda.

Underskotten gäller flera bostadsformer men framför allt lyfter kommunerna fram bristen på hyresrätter, särskilt tvåor och treor.

Nyanländas situation har förvärrats och svårigheterna att få fram bostäder väntas bestå eller förvärras i många kommuner. Det fortsatt besvärliga läget för ungdomar kvarstår. Det finns en stor sekundär bostadsmarknad och kommunerna arbetar på flera sätt för personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, till exempel hemlösa.

I en lagändring från 1 januari 2014 betonas att kommunerna måste bedriva en bättre strategisk planering för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen anser att det måste till en bättre samverkan mellan ansvariga aktörer och att bostadsmarknaden i ökad utsträckning utvecklas till att bli en regional fråga.

Läs mer i Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med bostadsmarknaden


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18