På rätt kurs för bättre vatten

Arbetet med vår vattenkvalitet är på rätt kurs. Det visar Västerhavets vattenmyndighets summering av fjolårets åtgärdsinsatser.
Sammanställningen visar att kommunerna nu blir allt bättre på att integrera miljökvalitetsnormerna för vatten i sin planering.
Vattendragsvandring vid Lerån. Foto: Elin Ruist

Den 28 februari redovisade Västra Götalands kommuner, liksom alla andra kommuner och statliga myndigheter, vilka åtgärder de genomfört under 2013 enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.Normerna arbetas in i kommunernas översiktsplaner (ÖP) eller i någon typ av så kallad blåplan, som blir ett tillägg till ÖP. Normerna fungerar även som prioriteringsgrund i kommunernas tillsynsplaner, exempelvis för enskilda avlopp, förorenade markområden, lantbruk eller vattenskyddsområden.  

- Det återstår fortfarande mycket arbete för att komma i mål, men det är positivt att så många arbetar med att ta fram planer. Men precis som föregående år ser vi också att det finns brister när det gäller ekonomiska resurser och ansvarsfördelningen i vattenförvaltningsarbetet, säger Björn Lagerdahl, samordnare vid Västerhavets vattenmyndighet.  

Några kommuner har valt att lyfta vattenförvaltningsfrågorna till en politisk nivå. Det ser Vattenmyndigheten som ett viktigt steg i att förankra arbetet med att förbättra våra vatten.De fullständiga svaren från myndigheter och kommuner finns tillgängliga på Vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se