Analyser av miljögifter i havskräftor och hummer

Inga höga halter av miljögifter, förutom kvicksilver, har uppmätts i muskelköttet hos havskräftor eller hummer enligt de analyser som Länsstyrelsen gjort.
Havskräftor. Foto: Lars Molander

Halterna av kvicksilver i muskelköttet i kräftor och hummer är högre än miljögränsvärdet för fisk. Livsmedelsgränsvärdet för kvicksilver i muskelkött för skaldjur överskrids dock inte och muskelköttet bedöms därför vara ofarligt att äta.

Höga halter av svårnedbrytbara organiska miljögifter, bland annat dioxiner, har däremot hittats i kräft- och hummersmöret som sitter bakom huvudet. Trots minskad eller stoppad användning av många ämnen med giftiga och långlivade egenskaper fortsätter flera av dem att finnas i miljön.

Eftersom smöret utgör en så liten del av kräftor och hummer bedömer inte Livsmedelverket att det finns skäl att ha särskilda kostrekommendationer. Den mängd miljögifter som beräknas konsumeras via smöret bedöms vara så begränsad att den inte medför någon hälsorisk.

Upprepade provtagningar behöver göras för att få en säkrare bild men tidigare undersökningar har visat på liknande resultat.

Länsstyrelsen har under december 2013 undersökt innehållet av ett flertal miljögifter i havskräftor och hummer på sex stationer längs med Bohus- och Hallandskusten. Analyser har gjorts i muskel- och i matsmältningsorganen (hepatopancreas) i huvudet på djuren vilket ofta kallas hummer- eller kräftsmör.

 

Läs mer i rapporten Övervakning av miljögifter i havskräfta och hummer