Smälteryd och Gode mosse – två nya naturreservat i Mark

Länsstyrelsen har beslutat att skydda två värdefulla skogsområden väster om Sätila i Marks kommun som naturreservat
Kor på stranden i Smälteryd. Foto: Peter Wirdenäs

Smälteryd är ett naturskönt och kuperat lövskogsområde med främst ek som ligger strax väster om Sätila vid Storåns mynning. Området hyser både ekskogar som klättrar längs sluttningarna på Lygnerns västsida och beteshagar med gamla vidkroniga ekar vid Lygnerns strand. Där kan korna varma dagar ta en svalkande siesta på stranden.

Skogen är rik på gamla träd, ihåliga träd och död ved. Bristvaror i dagens skogslandskap och som många djur och växter är beroende av för sin överlevnad.

Tre kilometer väster om Smälteryd i anslutning till Kroksjön finner man Gode mosse. Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi och barrskogen som dominerar området hyser rikligt med gamla träd och död ved. I området som har vildmarkskaraktär kan man t.ex. stöta på både orre och tjäder. 

 

Ljungblåvinge, Plebeius argus, i Gode mosse. Foto: Peter Wirdenäs
Både Smälteryd och Gode mosse ingår i de cirka 30 statligt ägda skogsområden i länet som Naturvårdsverket pekat ut som särskilt skyddsvärda.

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88