Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering ska underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Genom information, dialog och reflektion får individen kunskap om det svenska samhället. I möjligaste mån ska samhällsorienteringen ges på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl.
Utsnitt av rapportens omslag.

Länsstyrelserna har i uppdrag att följa upp samhällsorienteringen. Varje år lämnas en redovisning till regeringen. Årets redovisning lämnades den 24 februari och visar bland annat att:  

  • De allra flesta kommuner (92 procent) erbjuder samhällsorientering på modersmål.
  • Samordningen mellan olika etableringsinsatser och mellan olika aktörer behöver förbättras.
  • Många kommuner ger fler timmars samhällsorientering än vad förordningen ställer krav på. Den kompletterande samhällsorienteringen består exempelvis av hälsokommunikation.
  • Många deltagare är nöjda med samhällsorienteringen.
  • Anställningsförhållandena för samhällskommunikatörer behöver förbättras.  

Ladda ner och läsa hela rapporten