Länsstyrelsen i samverkan vid sjön Östen

Buskvegetationen breder ut sig och översvämningsmygg orsakar problem för djur och boende kring sjön Östen. Länsstyrelsen stöttar nu bygden i ett samverkansprojekt.
Motorbåt på torrlagd mark. Foto: Per Gustafsson

I samverkansprojektet fungerar personal från Länsstyrelsen som en resurs för grupper av människor på landsbygden som vill arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Vid sjön Östen är projektets inriktning förbättrad landskapsskötsel, tillgänglighet och en attraktiv bygd med mindre mygg.

Att ha betesdjur eller att slå strandängarna runt sjön är en utmaning av flera anledningar. Vattennivån kan ändras mycket snabbt och vissa år är myggen en plåga för både djur och människor.

– Vi arbetar bland annat tillsammans med Östens myggförening för att stötta dem i deras ambitioner att få till åtgärder för att minska myggen, vilket flera gånger går hand i hand med vad lantbrukarna vill, säger Karin Hante, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Problem med översvämningsmygg finns också vid Nedre Dalälven. Där har forskning visat att förekomsten av mygglarver kan minska med upp mot 70 procent på de marker som är i hävd. Djurhållarna kring Östen har sedan några år tillbaka en betesförening. Tillsammans med lantbrukarna ser Länsstyrelsen över betesplaneringen och hur miljöersättningarna för bete och slåtter fungerar.

Att underlätta för projektdeltagare att i samverkan sätta upp gemensamma mål är i sig en viktig åtgärd. Under 2014 fokuserar projektet på att tillsammans hitta de gemensamma målen.

– Behovet av samverkan är tydligt. Sjön Östen ingår i tre kommuner (Mariestad, Skövde, Töreboda) och det finns många aktiva föreningar, engagerade lantbrukare och markägare. Min förhoppning är att det nya landsbygdsprogrammet kommer igång snart. Då kan projektdeltagare söka pengar för att göra åtgärder, säger Karin Hante.

Under våren erbjuds fyra korta kvällsföredrag runt sjön dit alla hälsas välkomna.

Lär mer om projektet Samverkan Sjön Östen.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88