Fler styrmedel och ökad takt behövs för att uppnå miljömålen för Västra Götaland i tid

Trots ett gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i länet inte kommer att nås till år 2020. Det är tydligt att fler styrmedel krävs och att takten i åtgärdsarbetet behöver öka.
Vy över skog och himmel. Foto: Sofie Halsius

– Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet med att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart tillsammans, säger Sofie Halsius, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen i länen. De regionala uppföljningarna är i sin tur ett underlag för den nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket redovisar till regeringen i mars varje år. I den beskrivs hur miljön i Sverige mår och hur miljöarbetet går och utgör ett viktigt underlag till budgetpropositionen.

I årets regionala miljömålsbedömning för Västra Götalands län ser det ut som om endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att kunna nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås sett utifrån beslutade och planerade styrmedel, medan övriga tolv miljökvalitetsmål inte bedöms kunna nås till år 2020. Länsstyrelsen har inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. För dessa tre mål gäller den nationella bedömningen.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att nås till år 2050. Vi kan se att utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter att minska, men inte i tillräcklig omfattning. Målet har dessutom stora effekter på vår möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.  

Vägtrafikens utsläpp har minskat något jämfört med föregående år men är fortsatt höga. Luftkvaliteten behöver bli bättre i flera av länets större tätorter för att vi ska kunna nå miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö. För länets sjöar och vattendrag kan vi se att försurningen fortsatt överskrider gränserna för vad mark och vatten tål. Det innebär bland annat att vikten av att upprätthålla ett hållbart skogsbruk ökar.  

Det är viktigt att ha i åtanke att naturens återhämtning tar tid och att det är svårt att avgöra om de åtgärder som genomförs i dag är tillräckliga för att ge effekter i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för åtgärder är otillräckliga. De nyligen föreslagna förändringarna i landsbygdsprogrammet riskerar att negativt påverka möjligheten att nå framför allt miljömålen: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Fakta

De regionala miljömyndigheterna – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå miljömålen. Förutom uppföljning av miljömålen på regional nivå har vi ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. Länsstyrelserna ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter. Under 2014 kommer vi bland annat att fortsätta arbeta med att ta fram relevanta mål och åtgärder på regional nivå för den kommande perioden fram till år 2020.

Läs mer om miljömålsarbetet i Västra Götaland och om miljömålsarbetet nationellt.


 Kontakta oss

Regional miljömålsuppföljning
Länsstyrelsen Västra Götaland

Sofie Halsius
Miljömålssamordnare
010-224 46 72  

Nationell miljömålsuppföljning
Naturvårdsverket
Anne-May Ek
010-698 13 90

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88