Samordningen i mottagande av nyanlända måste stärkas

Statliga myndigheter och landets kommuner har en viktig uppgift i arbetet med att ta emot nyanlända och ge dessa personer förutsättningar för etablering i Sverige. Länsstyrelsernas enkät till kommunerna visar det finns mer att göra för att minska otydligheter och skapa god samordning i etableringsarbetet runt om i landet.

Av de nära 18 800 nyanlända flyktingar som togs emot i Sverige under 2012 är omkring hälften i arbetsför ålder och omfattas av den etableringslagstiftning som trädde i kraft december 2010. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen ska teckna en lokal överenskommelse (LÖK) med berörda parter. Kommunernas redogörelser visar att här finns mer att göra.  

En tredjedel av kommunerna uppger att de saknar LÖK och bland de som har LÖK upplever flera att ansvarsfördelningen är otydlig, särskilt avseende rehabilitering och socialt stöd. Dessutom uppger ungefär var femte kommun som har LÖK att de inte använder den i samordningen, varken gentemot externa aktörer eller internt inom kommunen. Här behöver åtgärder vidtas för att göra LÖK:en till det verktyg som den ska vara. 

En nyckelfråga i etableringen är kunskaper i svenska språket. Utbildningsnivån bland nyanlända varierar, och samverkan ökar kommunernas möjligheter att erbjuda lämplig svenskutbildning utifrån den nyanländes bakgrund och behov. Hälften av kommunerna med ett mottagande av vuxna uppger att de samverkar med andra kommuner kring sfi. Många erbjuder sfi anpassad för såväl analfabeter som akademiker, och bidrar till att korta vägen till arbete genom exempelvis sfi med yrkesutbildning och sfi inriktad efter yrkesbakgrund.  

Enkäten rör fler områden i mottagandet av nyanlända, till exempel bosättning, hälsa och ensamkommande barn. En ny enkät genomförs till hösten för att följa utvecklingen. Avsikten är att undersökningen ska bli en del av länsstyrelsernas årliga uppföljningsarbete.

Rapport: Mottagning och etablering av nyanlända 2012