Gemensam strategi för att förebygga oljeolyckor till sjöss

Oljetransporter från Ryssland genom Östersjön och Västerhavet beräknas öka kraftigt inför år 2025. Detta samtidigt som trängseln på våra hav fortsätter att öka med allt fler passagerarfartyg, lastfartyg, lyxkryssare, yrkesfiskare och vindkraftsparker. Detta leder till en ökad risk för olyckor och stora oljeutsläpp.

Länsstyrelsen medverkar i arbetet med att ta fram strategin för hur vi tillsammans ska bli bättre på att förebygga oljeolyckor och hantera de utsläpp som trots allt kan förväntas. Ett av målen är likvärdiga oljeskyddsplaner i alla kustkommuner i landet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är sammanhållande i den nationella samverkansgruppen för oljeskydd.

Läs mer om arbetet och vilka myndigheter som deltar på MSB:s webbplats. Här kan du också hämta rapporten ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inför 2025” som beskriver de framtida riskerna för oljeolyckor i Västerhavet, Östersjön samt Mälaren fram till år 2025.  

Nationell oljekonferens om en gemensam oljestrategi
Nationell Samordningsgrupp för Oljeskadeskydd (NSO) anordnar den 26-27 november 2013 en nationell oljekonferens.

Läs mer om den nationella oljekonferensen den 26-27 november.