Krav på behörighetsbevis för snabba farkoster föreslås

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår att regeringen inför krav på behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss. Dessutom föreslås att den nuvarande vattenskoterförordningen upphävs.
Två vattenskotrar i full fart. Foto: www.fotoakuten.se

Det var i juni som HaV fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera möjliga olägenheter för människors hälsa och för miljön från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. I uppdraget ingick också att föreslå författningsändringar för att komma till rätta med problemen.

Rapporten har tagits fram i samarbete med en referensgrupp där Länsstyrelsen i Västra Götaland, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Boverket, Sjöpolisen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen ingått. HaV:s utredare har också haft kontakt med kommuner, branschföreträdare, intresseorganisationer, föreningar och myndigheter i våra grannländer.

Läs mer i pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten