Ansökan om 13 miljoner till arbetet med förorenade områden

Länsstyrelsen Västra Götaland ansöker hos Naturvårdsverket om fortsatt och utökad tilldelning av medel för arbetet med förorenade områden. Om miljömålet Giftfri miljö ska kunna uppfyllas behöver mer medel än tidigare fördelas till länet.

Länsstyrelsen söker varje år pengar från Naturvårdsverket för arbetet med förorenade områden. I årets ansökan konstateras att tempot i arbetet måste öka om miljömålet Giftfri miljö ska kunna uppfyllas. Utifrån miljömålet ska arbetet med förorenade områden ske i sådan takt att miljöproblemet i huvudsak är löst år 2050.

För 2014 är behovet 6,4 Mkr för inventering, 1,8 Mkr för undersökningar samt 4,8 Mkr för tillsyns och tillsynsvägledning – sammanlagt 13,0 Mkr. Av dessa medel har Länsstyrelsen tidigare blivit lovad 5,2 Mkr. I tjänster räknat innebär ansökan 8 inventerare samt 5 tjänster för tillsyn och tillsynsvägledning.

Inventeringsarbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2015. Alla uppgifter från inventeringen samt även undersökningar och åtgärder läggs in i en databas för förorenade områden – EBH-stödet (EBH står för efterbehandling).

Det ”Regionala programmet för förorenade områden” beskriver föroreningssituationen i länet och Länsstyrelsens bedömning av arbetet de kommande tre åren. I bilagan finns en prioriteringslista över förorenade områden. I prioriteringslistan finns 165 objekt som i inventeringsarbetet fått riskklass 1. De 10 viktigaste objekten har rangordnats. Utöver dessa finns drygt 1 200 objekt med riskklass 2. Antalet objekt i riskklass 2 kan förväntas öka när inventeringsarbetet är färdigt.

Länsstyrelsen driver för närvarande ärenden gällande förorenade områden vid ett 80-tal objekt. Aktiva saneringsåtgärder pågår vid ett tiotal av dessa.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88