Hur får vi bättre vatten i framtiden?

Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sveriges vatten.
Vattendroppar på ett blad. Foto: Martin Fransson

Exempel på frågor som lyfts i samrådet när det gäller Västerhavets vattendistrikt är bättre hantering av dagvatten, fortsatt kalkning och framtida problem med översvämningar. Vem som ansvarar för vad i vattenarbetet bör förtydligas och vilka frågor som ska lösas först behöver prioriteras.

– Samtliga inkomna synpunkter är viktiga att ha med i det fortsatta arbetet med att nå rätt vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.

Samrådet har genomförts under sex månader från 1 december 2012 och har varit öppet för alla att delta i. Många har tagit chansen att lämna sina synpunkter, dels genom att vara med på samrådsmöten och dels genom att lämna skriftliga svar. Sammanlagt har vattenmyndigheterna fått in ca 400 svar från myndigheter, kommuner, branschorganisationer, frivilligorganisationer och privatpersoner.

Materialet finns sammanställt i fem samrådsredogörelser, en för varje vattendistrikt, som finns tillgängliga på vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se På webbplatsen finns även samtliga samrådssvar i sin helhet.

 

Fakta:

Inom hela Europa pågår arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Sverige har valt en organisation med fem länsstyrelser som också är vattenmyndigheter med ansvar att förvalta och förbättra tillståndet i landets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Vattenmyndigheterna har ansvar för att utarbeta förvaltningsplan och åtgärdsprogram för varje vattendistrikt samt besluta om miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster. 

Arbetet bedrivs i 6-årscykler och den nuvarande cykeln sträcker sig mellan 2009 och 2015. Under den tiden ska alla olika vattenförekomster kartläggas, analyseras och klassificeras och miljökvalitetsnormer tas fram. De olika arbetsmomenten återkommer under varje ny cykel, på så vis får vi en regelbunden kontroll av tillståndet i våra vatten och kan följa upp vilken effekt åtgärderna får.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88