Samlad bild av ungdomars drogvanor i Västra Götaland

I våras svarade 12 000 av länets ungdomar på frågor hur de använder alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Resultatet har sammanställts till en rapport som ger en samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland de unga länsinvånarna.

Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna det drogförebyggande arbetet i länet och att stödja kommunerna i deras lokala arbete.

– Vi ska ta vara på den kunskap vi nu har om drogvanor bland ungdomar, och se till att de insatser vi gör är effektiva och möter de behov vi ser i länet och i enskilda kommuner, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Under hösten kommer det att hållas workshops på flera platser i länet för att knyta ihop resultatet från undersökningen med konkreta åtgärder för att minska ungdomars användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak, fortsätter Ulrika Ankargren.