Länsstyrelsen godkänner detaljplan för byggande av bostäder i Lerums centrum

Fler bostäder med god tillgång till service och kollektivtrafik är avgörande för att minska bilresandet och kunna nå målen om minskad miljö- och klimatpåverkan i Västra Götaland.

Det är ett av skälen till att Länsstyrelsen beslutat att godkänna den antagna detaljplanen för Torp 2:5 för byggande av bostäder väster om Häradsbron i Lerums centrum.  Länsstyrelsen finner också att avgörande frågor om hantering av naturvärden knutna till Säveån, strandskydd, buller, vibrationer och skredrisk har hanterats på ett godtagbart sätt i planen.

– Bilresandet i länet måste minska om vi ska klara att nå målen om minskat buller, bättre luft och begränsad klimatpåverkan – viktiga delar i byggandet av ett hållbart län, säger Karin Slättberg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen beslutar också om upphävande av strandskydd för delar av planområdet. Att Lerumsborna får tillgång till strandområdet vid Säveån säkerställs genom att strandskyddet ligger kvar på ett 10-15 meter brett område närmast ån. Frågor om hur planprocessen har genomförts, bebyggelsens gestaltning, utformning och fortsatt genomförande av planen ligger inom kommunens ansvar.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88