Snabbare handläggning av ärenden som rör plan- och bygglagen

Från ett år till fyra månader. Fler handläggare och effektivare arbetsmetoder gör nu att handläggningstiderna för överklagande enligt plan- och bygglagen går snabbare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I början på året gjorde regeringen en mångmiljonsatsning och ställde hårdare krav på att landets länsstyrelser skulle korta handläggningstiderna för att hantera överklagandeärenden av kommunernas beslut enligt plan- och bygglagen (PBL).

– Vi har förstärkt våra resurser och effektiviserat våra arbetsformer. Vi arbetar ständigt med prioritering, planering och uppföljning, säger Anna Blomberg, funktionschef för juridiska funktionen på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Senare i höst räknar vi att kunna arbeta med direkt handläggning av alla våra PBL-ärenden. Vi kommer därmed att kunna uppnå regeringens mål under 2013.

Tanken med regeringens satsning har varit att snabba upp processerna för att få fart på bostadsbyggandet. Kommunernas beslut om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov med mera kan överklagas av den som beslutet angår. Överklagande av kommunens beslut enligt PBL prövas normalt av länsstyrelsen som bedömer om ärendet handlagts riktigt. Därefter fastställer, eller upphäver, länsstyrelsen det överklagade beslutet.

Läs mer om överklagande enligt PBL


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88