Ny vägledning för analys av sociala risker

Fysiska eller tekniska risker är vi bra på att hantera och förebygga i samhället. Svårare har det varit med risker av social karaktär, som till exempel utanförskap eller social oro.
Nu kommer en ny vägledning.
Omslag till rapporten 2013:67

Vägledningen – som går under namnet Västra Götalandsmodellen – riktar sig till representanter i kommuner, med ansvar att samordna arbete som berör samhällsrisker av olika slag. Vilken roll och ansvar har kommunen som organisation om exempelvis upplopp inträffar? Finns det andra aktörer i samhället som involveras? Och går det att förebygga på något sätt?  

Västra Götalandsmodellen tittar på bakomliggande faktorer som ökar sannolikheten att den socialt hållbara utvecklingen rubbas. Den guidar dig genom olika typer av sociala risker – som skadegörelse eller invånarnas sammanslagna ohälsa i kommunen. En analys av underlaget genomförs tillsammans med exempelvis kunniga inom folkhälsa, räddningstjänst och skola. Det finns inga hinder för en kommun att bjuda in alla aktörer som kan bidra med perspektiv i analysarbetet.

Västra Götalandsmodellen vägleder dig att arbeta med riskområdet sociala risker i de risk- och sårbarhetsanalyser som varje kommun är skyldiga att genomföra. Västra Götalandsmodellen är den första vägledningen i sitt slag, att strukturera och systematisera arbete med sociala risker.  

Västra Götalandsmodellen, Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning (2013:67)