Regler för buller i stadsmiljöer behöver ses över

Nuvarande riktvärden för buller och konflikter mellan olika regelverk försvårar bostadsproduktion i dagens stadsmiljöer. Sveriges 21 länsstyrelser har därför skrivit till regeringens bullerutredare och föreslår förbättringar.
Vy över trafikled Foto:Sofie Flod

Bland de förslag som skickats till regeringens bullerutredning återfinns:

  • Skapa en enhetlig lagstiftning för normer för godtagbar ljudmiljö vid planeringen av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.
  • Samordna begreppsapparaten för buller från olika källor. Idag är det skilda uttryck och normer som gäller för olika typer av bullerbelastningar, vilket försvårar planarbetet.
  • Samordna plan- och bygglagen med miljöbalken för en tydlig och rättssäker hantering av planärenden.

Läs mer i brevet till regeringens bullerutredning  


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88