Vad innebär EU-direktivet om industriutsläpp för miljötillsynen?

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet bjuder in till en tillsynsdag i Göteborg den 24 april. Då får personal på Länsstyrelsen och på kommunernas miljökontor fördjupa sig i vad det nya EU-direktivet innebär för arbetet med tillsyn.

Som ett led i Tillsynsveckan 22-26 april arrangerar Länsstyrelsen i Västra Götalands län en tillsynsdag. Jurister från Naturvårdssverket och sakkunniga från Länsstyrelsens miljöskyddsenhet medverkar under dagen. Dessutom tas frågan upp om vilket ansvar som ligger på de kommuner som tagit över tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter från Länsstyrelsen.