Räcker kommunernas tillsynsavgifter?

– Det är viktigt att höja avgifterna för hälsoskyddet för att skapa ytterligare resurser till tillsyn, säger Gudrun Törnström på miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Sedlar från rapportomslag

Länsstyrelsen har följt upp kommunernas avgiftsfinansiering verksamhetsåret 2012 och redovisar resultaten i rapporten ”Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll”.

I miljöbalken finns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar”. Innebörden är att den som påverkar människors hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsyn.

Av Länsstyrelsens rapport framgår att kostnadstäckningen för miljöskyddtillsynen varierar och att 51-60 procent är vanligast. Inom hälsoskyddstillsynen är motsvarande mindre än 30 procent och för livsmedelskontrollen 81-90 procent.

Kostnadstäckningsgraden för livsmedelkontrollen varierar kraftigt mellan olika miljöförvaltningar enligt rapporten. För livsmedelkontrollen finns en skyldighet för kommunerna att ta ut årliga avgifter för att täcka kostnaderna. Verksamhetsutövarna ska betala vad kontrollerna kostar.

– Tre förvaltningar har angivit en kostnadstäckning på mindre än 61 procent vilket är anmärkningsvärt lågt, säger Christina Åkerman på veterinär- och djurskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer i rapporten Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

FAKTA:
Varje år genomför Länsstyrelsen så kallade kommunbesök i ett urval av länets kommuner där tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen följs upp och utvärderas. I samtal med ansvarig nämnd diskuteras vilka resurser som finns för tillsynen respektive kontrollen och hur stor andel av dessa som täcks av tillsynsavgifter.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88