Fältbesök går hem hos lantbrukarna

Resultatet från Länsstyrelsens brukarenkät visar att fältbesök uppskattas av lantbrukarna i Västra Götaland.  Fälthandläggarna får höga betyg när det gäller bemötande och förmåga att förmedla kunskap. 

På frågorna hur lantbrukarna upplevde kontakten/dialogen, bemötandet och förmågan att förmedla kunskap hos fälthandläggarna svarade över 50 procent att de är i högsta grad nöjda. Omkring 40 procent ger det näst bästa betyget.  På frågan om de lärde sig något vid fältbesöket svarade 84 procent ja! Under 2012 utfördes en enkätundersökning i samband med att lantbrukarna sökte EU-stöd för skötsel av betesmarker, något som vanligen kräver fältbesök.  

Undersökningen utfördes som ett led i Länsstyrelsens förbättringsarbete. Lantbrukarna fick svara på ett tiotal frågor om allt från ”Vad tyckte du om kontakten och dialogen med fälthandläggaren?” till ”Lärde du dig något av fältbesöket”.  Av 251 utskickade enkäter kom det in 111 svar.

– Jag tror att både vi och lantbrukarna lär oss av varandra. Fältbesöken är viktiga dels för den enskilde lantbrukarens ekonomi, då betesmarker med särskilda skötselkrav har en högre ersättning från EU-stöden, och dels för att vi ser att pengarna går till rätt saker, säger Gunnar Flygh, biolog och fälthandläggare på Länsstyrelsens kontor i Uddevalla.

Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis att arbeta för att lantbrukaren i möjligaste mån ska få kontakt med en och samma fälthandläggare och att fältbesöken bokas in i god tid så att det ges större chans för lantbrukaren att delta vid besöket.

– Kombinationen av muntliga råd på plats i betesmarken tillsammans med skriftliga råd och villkor kommer vi även i fortsättningen att arbeta efter.  Den muntliga rådgivningen ger lantbrukaren en större förståelse för de råd och villkor denne sen får skriftligt i sin åtagandeplan, fortsätter Gunnar Flygh.  

Fältbesöken är viktiga för att uppnå hög kvalitet i Länsstyrelsens arbete och även betydelsefulla för att uppnå de miljömål som Sverige har satt upp.

I enkäten framkom en önskan om att få någon typ av faktalitteratur med naturvårdsinformation vid fältbesöken. En sådan ska arbetas fram snarast för att användas vid fältbesöken 2013.