Dags att ta upp kampen för miljön i länet

Trots ett gediget arbete på flera håll ser det ut som flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att nås till år 2020. Fler styrmedel krävs och takten i åtgärdsarbetet behöver öka.
Vy över trafikled. Foto: Sofie Flod

I årets regionala miljömålsbedömning för Västra Götalands län ser det ut som om endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att kunna nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås utifrån beslutade och planerade styrmedel, medan övriga tolv miljökvalitetsmål inte bedöms kunna nås.

Risk för större problem med främmande arter

Målet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att nås. Det medför att uppfyllelsen av andra miljökvalitetsmål, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet, försämras genom risk för sämre dricksvattenkvalitet, påverkan på allmänna värden för vattennära boende, fiske och badliv samt försämrade möjligheter att nå god status för vattenförekomster. Även Myllrande våtmarker påverkas genom igenväxning och att fler våtmarker måste anläggas för att åstadkomma klimatanpassning.

Mildare klimat leder till längre växtsäsong och gör de allt blötare markerna svårskötta. För miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv förväntas klimatförändringarna minska artrikedomen då specialiserade arter missgynnas och generalister tar över. Det finns även risk att det blir större problem med främmande arter framöver med tanke på klimatförändringarna.

Problem med inomhusluft och bullernivåer

Luftkvaliteten orsakar fortfarande hälsoproblem i form av förhöjda partikelhalter och kvävedioxidhalter. För God bebyggd miljö består hälsoproblemen främst av problem med inomhusluft och bullernivåer. Avseende Giftfri miljö finns det flera kemikalier i insjöfisk, bland annat i Vänern, som inte bör ätas regelbundet.

Det sker en bristande hushållning med mark och vatten i Västra Götalands län. Ett ökat bebyggelsestryck i länets kustzon utmanar en hållbar utveckling av kust och skärgård. Planerad utbyggnad av infrastruktur kan inte kompensera de ökade utsläppen från biltrafiken.

Fler styrmedel och ökad takt i åtgärdsarbetet

Kan vi komma till rätta med problemen? Ja, men det krävs stora förändringar genom nationella överenskommelser, lagstiftning, styrmedel och åtgärdsprogram med frivilliga överenskommelser. Låt oss arbeta tillsammans och ta upp kampen för miljön!

De regionala miljömyndigheterna – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå miljömålen. Förutom uppföljning av miljömålen på regional nivå har vi ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. Länsstyrelserna ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter. Under 2013 kommer vi bland annat att arbeta med att ta fram relevanta mål och åtgärder på regional nivå för den kommande perioden fram till år 2020. 

Läs mer om miljömålsarbetet i Västra Götaland och om miljömålsarbetet nationellt.

FAKTA

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen i länen. De regionala uppföljningarna är i sin tur ett underlag för den nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket redovisar till regeringen den 29 mars 2013. Den nationella uppföljningen beskriver hur miljön i Sverige mår och hur miljöarbetet går och utgör ett viktigt underlag till budgetpropositionen.


 Nationell miljömålsuppföljning

Naturvårdsverket
Anne-May Ek
010-698 13 90

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88