Klimatanpassning av Viskan

I framtiden kommer vi att se ännu större variationer mellan höga och låga flöden i Viskan. En av de största konsekvenserna blir att risken för ras, skred och erosion ökar.
Omslag av rapporten Klimatanpassning Viskan

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Varför Viskan?

Längs ån finns tätbebyggda områden, landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar, samt industrier med närhet till vattnet. Det finns många intressen som riskerar att drabbas när ån svämmar över, vilket inte är ovanligt.

Samarbete och helhetssyn

En av projektets kärnpunkter har varit att skapa en helhetssyn kring samhällets sätt att hantera ett förändrat klimat. Frågan kan inte lösas lokalt utan måste angripas i större skala. Det handlar till exempel om att få till långsiktiga politiska överenskommelser mellan berörda kommuner kring riktlinjer och åtgärder.

– Det gäller att hitta lösningar och åtgärder som inte bara flyttar problemen nedströms. Det är viktigt att titta på hela avrinningsområdet och ta hänsyn till flera intressen samtidigt, säger Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Projektgruppen har haft ett nära samarbete med kommunerna längs Viskan. Genom pilotprojektet har kommunerna fått ett kunskapsunderlag som de kan använda i arbetet med fysisk planering och risk- och sårbarhetsanalyser.  

Generell vägledning

Projektets resultat har samlats i rapporten ”Klimatanpassning Viskan”. Här redovisas övergripande resultat och slutsatser och en sammanställning av hur det ser ut i respektive kommun. Utifrån huvudrapporten har projektet också tagit fram en generell vägledning.

– Förhoppningen är att fler avrinningsområden med liknande förutsättningar som Viskan kan använda sig av all kunskap som projektet har samlat in, säger Sandra Brantebäck.

 

Läs mer i rapporten Klimatanpassning Viskan.

Läs mer i den generella vägledningen Vägledning klimatanpassning.  

 

Som fortsättning av projektet ska frågan hur riskhanteringen kan eller bör hanteras behandlas. I samråd med bland annat kommunerna och vattenrådet ska det utredas vilka hjälpmedel som kan användas för att jämföra konsekvenser och prioritera åtgärder. 

Målet är att skapa ett underlag för hantering av översvämningsrisken i ett avrinningsområde och när det är möjligt förankra den i beslutsprocesserna i Viskans avrinningsområde. Förhoppningsvis kommer resultatet av projektet även vara tillämpligt på andra avrinningsområden.