Förordnande av revisor i vissa stiftelser

Länsstyrelsen kan med stöd av stiftelselagen (1994:1220) förordna revisorer i vanlig stiftelse, insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse.

Allmänna krav på revisor

En stiftelse ska ha minst en revisor, se 4 kap. 1 § stiftelselagen.

Minst en revisor ska vara kvalificerad (auktoriserad eller godkänd), om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen (1999:1078), se 4 kap. 4 § första stycket stiftelselagen.

Enligt 4 kap. 4 § andra stycket stiftelselagen ska minst en revisor vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om stiftelsen uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 3. stiftelsens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Enligt 4 kap 4 § tredje stycket stiftelselagen gäller bestämmelserna i andra stycket även för en moderstiftelse i en koncern om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter som stiftelsen har fått för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall som avses i andra och tredje styckena besluta att det i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år. Se 4 kap. 4 § 1 och 2 st stiftelselagen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revisorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen och (oftast) av förvaltaren i en stiftelse med anknuten förvaltning, se 4 kap. 1 § 2 och 3 st stiftelselagen.

Länsstyrelsens förordnande av revisor

Länsstyrelsen kan förordna revisor för en stiftelse om

 1. någon revisor inte är utsedd,
 2. någon auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd när det krävs enligt 4 kap. 4 eller 5 §§ stiftelselagen,
 3. en utsedd revisor inte får vara revisor enligt vad som föreskrivs i 4 kap. 3 § första stycket eller 6 § stiftelselagen, eller
 4. en föreskrift i stiftelseförordnandet om antalet revisorer eller om revisors behörighet har åsidosatts.

I fallen 1-4 ovan är styrelsen eller förvaltaren skyldig att göra anmälan till Länsstyrelsen om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.

Förordnande enligt första stycket ska meddelas efter det att stiftelsen har hörts och avse tid till dess att en annan revisor har blivit utsedd. Vid förordnande av revisor i fall som avses i första stycket 2 till 4 ska Länsstyrelsen entlediga den tidigare utsedde revisorn, se 4 kap. 8 § stiftelselagen.

Anmälan

Styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en revisor behöver förordnas. Styrelsen eller förvaltaren bör då föreslå vem som kan förordnas.

Gör en anmälan så fort det blir känt att revisor behöver förordnas. Bifoga gärna ett utdrag ur styrelsens eller förvaltarens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de anmälda personerna.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att se till att det finns en behörig revisor för stiftelsen.

Den kan inte vara revisor som

 1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,
 2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap. 16 eller 23 § stiftelselagen eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett handelsbolag,
 3. är bolagsman i bolaget,
 4. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handelsbolag, är bolagsman i företaget,
 5. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,
 6. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i 1 till 4,
 7. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaperna eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,
 8. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1 till 4 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 9. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen, förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt säkerhet.

I ett dotterföretag kan inte den vara revisor som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första och andra styckena inte är behörig att vara revisor. Har moderstiftelsen eller dotterföretaget någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen ha hand om stiftelsens eller dotterföretagets eller bådas interna revision, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är förenligt med god revisionssed, se 4 kap. 6 § stiftelselagen.

Länsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som förordnas och för vilken tid.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när en ny revisor har utsetts. Ett uppdrag som revisor för bestämd tid upphör i förtid om revisorn anmäler det hos den som har utsett honom eller om han entledigas av någon som enligt 4 kap. 1 § andra stycket stiftelselagen har rätt att göra det.

Upphör ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid i förtid, ska revisorn genast anmäla detta till Länsstyrelsen, om uppdraget har gällt en stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning. Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För anmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 4 kap. 11 § tredje och fjärde styckena stiftelselagen om revisionsberättelse. Kopia av anmälan ska överlämnas till stiftelsens styrelse eller förvaltare. Bestämmelsen tillämpas inte om uppdraget har gällt en sådan stiftelse som står under begränsad tillsyn, se länken till Vanlig stiftelse.

Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381) får inte vara revisor.

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande, se 4 kap. 3 § 1 och 2 st stiftelselagen.