Förordnande av revisor i pensions- och personalstiftelse

Länsstyrelsen kan med stöd av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera (tryggandelagen) förordna revisorer i pensions- och personalstiftelser.

Det finns endast regler för pensionsstiftelser, men det är naturligt att tillämpa bestämmelserna på samma sätt för personalstiftelse.

Allmänna krav på revisor

En pensionsstiftelse ska ha en revisor. Om inte annat föreskrivs i stiftelsens stadgar utser arbetsgivaren revisor, se 17 b § 1 p tryggandelagen.

Länsstyrelsens förordnande av revisor

Länsstyrelsen ska förordna revisor för en pensionsstiftelse när det finns anledning till det, se 17 b § 2 p tryggandelagen.

Anmälan

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en revisor behöver förordnas. Styrelsen bör då föreslå vem som kan förordnas.

Gör en anmälan så fort det blir känt att revisor behöver förordnas. Bifoga gärna ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts. Eftersom stiftelsen ska vara registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda personen.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att se till att det finns en fungerande revisor för stiftelsen. Länsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som förordnas och för vilken tid.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.