Förordnande av styrelseledamot

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför.

Det är inte ovanligt att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, se 9 kap. 7 § stiftelselagen (1994:1220).

I en stiftelse med egen förvaltning ska Länsstyrelsen förordna ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen ska bli beslutför.

Förordnandet gäller intill dess att en ny ledamot har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ledamoten för den tid entledigandet avser, se Förordnande vid talan om entledigande.

Anmälan

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en eller flera ledamöter behöver förordnas för att styrelsen ska vara beslutför. Styrelsen bör då föreslå vem eller vilka som kan förordnas.

Gör en anmälan så fort som möjligt från det att det blir känt att styrelsen inte längre är beslutför. Bifoga gärna ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem eller vilka som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de anmälda personerna, se länken till Registrering.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381) kan inte vara styrelseledamot, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen.

Länsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som förordnas, i vilken funktion och för vilken tid.

Om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret bifogas en ny lydelse av stiftelsens registreringsbevis till förvaltningsbeslutet.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Om Länsstyrelsen förordnat någon att vara ledamot i en styrelse med två eller flera ledamöter, upphör uppdraget om ledamoten anmäler det till Länsstyrelsen, se 2 kap. 9 § 2 st stiftelselagen.