Förordnande av ordförande i pensions- och personalstiftelse

I en pensions- eller personalstiftelse har ordföranden precis som i andra stiftelser den viktiga uppgiften att kalla till styrelsesammanträde, och - för det fall Länsstyrelsen förordnar - även att vara opartisk gentemot arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna.

Pensionsstiftelser som inte tryggar pensionsutfästelse till huvuddelägare behöver emellertid inte ha ordförande. De flesta sådana stiftelser har ändå en ordförande.

Länsstyrelsen utser ordförande i styrelsen om en pensionsstiftelse tryggar utfästelse om pension till sådan arbetstagare eller efterlevande som är huvuddelägare till företaget (se nedan).

Med huvuddelägare menas en arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande. Till grund för bedömandet om en person har bestämmande inflytande läggs hans eget samt hans föräldrars, far- och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar, se 5 § 2 st tryggandelagen. Det kan påpekas att syskons innehav inte ska räknas samman.

I annan stiftelse äger styrelseledamöterna utse ordförande. Valet får falla på ledamot eller utomstående. Kan ledamöterna ej enas om vem som ska vara ordförande, utses denne av tillsynsmyndigheten, se 16 § 2 st lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m m. (tryggandelagen).

Förordnandet gäller intill dess att en ny ordförande har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ordföranden entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ordföranden för den tid entledigandet avser, se Förordnande vid talan om entledigande samt 32 § 3 st tryggandelagen och 9 kap. 7 § stiftelselagen (1994:1220).

Förordnande av ordförande i personalstiftelse kan också ske på samma sätt. Det är emellertid ovanligt att en personalstiftelse grundas av ett företag där huvuddelägaren tillhör destinatärkretsen (de som omfattas av ändamålet). Förordnande av ordförande i personalstiftelse blir därför sällan aktuellt, se 30 § 1 st tryggandelagen.

Anmälan

Styrelsen för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en ordförande behöver förordnas, det vill säga att pensionsstiftelsen tryggar utfästelse till huvuddelägare. Det kan till exempel ha skett försäljningar av aktier eller andelar i företaget så att någon av pensionsborgenärerna blir huvuddelägare.

Styrelsen bör då föreslå vem som kan förordnas. Eftersom en ordförande i en pensionsstiftelse bör kunna tillgodogöra sig lagstiftning och andra regler på området är det nödvändigt att förslaget kompletteras med en kort yrkesbeskrivning, samt även med ett uttalande om personen är opartisk.

Gör en anmälan så fort som möjligt när blir känt att Länsstyrelsen ska förordna ordförande. Bifoga gärna ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts.

Eftersom alla pensions- och personalstiftelser ska vara registrerade är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda personen, se länken till Registrering.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att en ordförande ska finnas. Ordförandens roll är förutom att se till att styrelsen sammankallas, att vara opartisk gentemot arbetsgivar- och arbetstagarledamöterna.

Ordförande är ledamot av styrelsen, se RÅ 1991:83.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen, och därmed inte heller ordförande.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.