Förordnande av god man

Styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en god man behöver utses i styrelsens respektive förvaltarens ställe.

Det förekommer att en styrelse eller förvaltare är förhindrade att företräda stiftelsen i en fråga där stiftelsen behöver företrädas.

Länsstyrelsen får då på styrelsens eller förvaltarens begäran förordna en god man att företräda stiftelsen i deras ställe, se 2 kap. 14 § 2 st och 21 § 3 st stiftelselagen (1994:1220).

Anmälan

Styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en god man behöver förordnas i styrelsens respektive förvaltarens ställe. Styrelsen eller förvaltaren bör då föreslå vem som kan förordnas.

Gör en anmälan så fort som möjligt när det blir känt att en god man behöver förordnas. Bifoga gärna ett utdrag ur styrelsens eller förvaltarens protokoll där det framgår vem som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda personen.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att en god man förordnas så att denne kan företräda stiftelsen i styrelsens eller förvaltarens ställe.

Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot, se 2 kap. 10 § 2 p stiftelselagen, och därmed inte heller förordnas till god man.

Länsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som förordnas, i vilken funktion och för vilken tid.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.