Förordnande av förvaltare

Länsstyrelsen ska utse ny förvaltare för en stiftelse med anknuten förvaltning, om stiftelsen saknar förvaltare.

Det förekommer att det måste förordnas en ny juridisk person med uppgift att sköta förvaltningen av en stiftelse, bland annat för att beslut ska kunna fattas, se 9 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220).

Förordnandet gäller tills vidare. Har den förre förvaltaren entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye förvaltaren för den tid entledigandet avser.

Anmälan

Förvaltaren för stiftelsen bör anmäla att en situation uppkommit där en ny förvaltare behöver utses för att beslut ska kunna fattas för stiftelsen. Förvaltaren bör då föreslå vilken juridisk person som kan förordnas.

Gör en anmälan så fort som möjligt när det blir känt att förvaltaren inte längre kan sköta förvaltningen av stiftelsen. Bifoga gärna ett utdrag ur förvaltarens protokoll där det framgår vilken juridisk person som föreslagits eller anmälts.

Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den anmälda förvaltaren, se länken till Registrering.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsens förordnande syftar till att en förvaltare utses så att beslut ska kunna fattas för stiftelsen.

Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte heller vara förvaltare, se 2 kap. 19 § 2 p stiftelselagen.

Länsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som förordnas, i vilken funktion och för vilken tid.

Om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret bifogas en ny lydelse av stiftelsens registreringsbevis till förvaltningsbeslutet.

Att observera

Om det sker en förändring i de uppgifter som ligger till grund för Länsstyrelsen beslut om förordnande är det viktigt att styrelsen eller förvaltaren så snart som möjligt underrättar Länsstyrelsen om detta så att en ändring i förordnandet kan ske.

Ett uppdrag som förvaltare upphör, om förvaltaren anmäler det hos Länsstyrelsen, se 2 kap. 19 § 1 st stiftelselagen.