Årsredovisning

Stiftelser som är bokföringsskyldiga ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den genom att lämna in en kopia till tillsynsmyndigheten.

De flesta stiftelser är bokföringsskyldiga och ska även upprätta en årsredovisning. Regler om bokförings- och årsredovisningsskyldighet finns i 2 kap. 3 § respektive 6 kap. 1 § p.5 första meningen bokföringslagen (1999:1078).

Stiftelser som har tillgångar med ett marknadsvärde som understiger 1,5 miljoner kronor vid utgången av de tre senaste åren är inte bokföringsskyldiga. Dessa stiftelser behöver inte upprätta årsredovisning, betala tillsynsavgift eller ha en kvalificerad (auktoriserad eller godkänd) revisor. Samtidigt får de också en reducerad registerhållningsavgift. Detta gäller inte för:

  • Stiftelser som bedriver näringsverksamhet
  • Stiftelser som är moderstiftelser
  • Insamlingsstiftelser
  • Kollektivavtalsstiftelser
  • Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting
  • Pensionsstiftelser
  • Personalstiftelser
  • Stiftelser som har ett stiftelseförordnande som föreskriver annat.

Krav på årsredovisningen

Stiftelsens årsredovisning bör upprättas enligt Bokföringsnämndens uttalanden i BNU 95:3. Se Årsredovisningens innehåll för information om årsredovisningens olika delar.

Att tänka på:

Revisionsberättelse ska avges för varje stiftelse.

 

Årsredovisningens och revisionsberättelsens offentliggörande

Vid fullständig tillsyn

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, (se 8 kap. 3 § p.4 p 1 meningen årsredovisningslagen (1995:1554).

Om du har e-legitimation kan du med fördel skicka in årsredovisningen via länsstyrelsernas e-tjänst, Skicka in årsedovisningar.

Vid begränsad tillsyn

Stiftelser som står under begränsad tillsyn ska hålla bestyrkta kopior tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång, och behöver alltså inte offentliggöras genom att ges in till Länsstyrelsen.

För närmare förklaring av begreppen fullständig och begränsad tillsyn, se länken till Vanlig stiftelse.

Tillsynsmyndigheten får ingripa med till exempel ett föreläggande om det kan antas att stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller revisions- eller koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en, se 9 kap. 10 § 2 st stiftelselagen.

Beställning av årsredovisning

Du kan beställa kopia av årsredovisning från Länsstyrelsen. Om beställning handlar om färre än 10 sidor är kopieringen gratis. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Du skickar din beställning till vastragotaland@lansstyrelsen.se.