Årsredovisningens innehåll

Årsredovisningen ska bestå av:

  • en balansräkning
  • en resultaträkning
  • noter
  • en förvaltningsberättelse. Av förvaltningsberättelsen ska bland annat framgå hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

Till årsredovisningen ska revisionsberättelse bifogas.
Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Innehåller inte redovisningen sådana uppgifter ska detta anges. Det ska även anmärkas om revisorn funnit att:

  • tillgångar använts i strid med ändamålet
  • placering skett i strid med stiftelseförordnandet
  • om förmögenheten inte placerats på ett godtagbart sätt
  • om det förekommit så kallade förbjudna lån.

Underskrift

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter i sittande styrelse. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.