Vanlig stiftelse

En "vanlig" stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.

Stiftelsens egendom är avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.

Ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.

Den vanliga stiftelsen får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.

Stiftelsens namn ska innehålla ordet stiftelse.

Förvaltningen kan handhas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).

Förvaltas stiftelsen av en styrelse ska denna ha en ordförande.

Stiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att handha förvaltningen. Om stiftelsen driver näring ska stiftelsen anmälas innan näringsverksamhet börjar utövas.

En vanlig stiftelse ska upprätta årsredovisning om värdet på stiftelsens tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor, stiftelsen bedriver näringsverksamhet, stiftelsen är moderstiftelse (en moderstiftelse är en stiftelse som kontrollerar mer än hälften av aktierna i en svensk eller juridisk person), eller stiftelsen har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting.

Vanliga stiftelser står normalt under fullständig tillsyn, men tillsynen är begränsad för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse.

Begränsad tillsyn innebär bland annat att stiftelsen inte är föremål för återkommande kontroll och att årsredovisningen inte behöver ges in till tillsynsmyndigheten.