Tillsyn över stiftelser

Alla stiftelser står under tillsyn av någon av länsstyrelserna. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad.

Fullständig tillsyn gäller för de flesta stiftelser. Stiftelsetillsynen består av kontroll, ingripande och service.

Kontroll

Kontrolldelen innebär dels granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.

Ingripande

Tillsynsmyndigheten har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Service

Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.

Dessa tre delar har tillsammans syfte att säkerställa att stiftarens vilja (det vill säga ändamålet) uppfylls i enlighet med stiftelseförordnandet och med beaktande av gällande lagreglering.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan vi begära in handlingar eller upplysningar från styrelse/ förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse eller förvaltare, förbjuda verkställighet av beslut med mera.

Begränsad tillsyn gäller för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen och inte drivit näring eller varit moderstiftelse under de tre senaste åren. Tillsynen för dessa stiftelser är begränsad till att bland annat kontrollera att stiftelsen upprättar årsredovisning, årsbokslut eller sammanställning och håller den tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har en behörig revisor.

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan skicka en skrivelse till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) med det underlag som styrker bristen.