Risk för finansiering av terrorism

Händelser i omvärlden har fört med sig att det behövs en större medvetenhet om risker förknippade med finansiering av terrorism. Insamlingsverksamhet för välgörande ändamål för vidarebefordran till utlandet identifierades som ett högriskområde 2014 i en nationell riskanalys av terrorismfinansiering

En av länsstyrelsernas uppgifter är att ge stiftelserna råd och upplysningar. I förvaltningen av stiftelsen kan det därför vara bra att känna till de risker som kan finnas. Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. Stiftelser kan, precis som företag, föreningar och myndigheter, bli utnyttjade för finansiering av terrorism. Därför vill länsstyrelserna uppmana till viss försiktighet vid stiftelseförvaltningen.

Vad kan du göra för att minska risken för att bli utnyttjad för terrorismfinansiering?

  • Skaffa god kännedom om de kontakter som anlitas i mottagande land genom att kontrollera identitet och anseende.
  • Ha kontrollsystem som detaljerat redogör för hur insamlade medel använts i förhållande till ändamålet, spara uppgifterna i minst fem år.
  • Överför pengar genom kända kanaler och undvik kontanthantering.

Varför är finansiering av terrorism ett problem?

Terrorism är ett så allvarligt brott att det inte bara är viktigt att åtala och bestraffa, utan även att förebygga och hindra att brotten genomförs.

All information som lämnas till länsstyrelserna kan utgöra en liten pusselbit som tillsammans skapar en bild som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan arbeta med för att förhindra att ett terrorbrott genomförs. Insamlingsstiftelser sågs i den nationella riskanalysen som särskilt utsatta av följande skäl: allmänheten har stort förtroende de har tillgång till medel de är kontantintensiva Det förekommer att pengar samlas in i Sverige för att sedan överföras till stöd för terrorverksamhet i utlandet. Det finns i huvudsak tre varianter:

  • Medvetna och avsiktliga donationer där både givare och insamlare förstår att deras pengar går till att stödja terrorism.
  • Insamlare som avser att stödja terrorism men som missleder givare genom att lämna ett falskt syfte för insamlingen. Givarna förstår i detta fall inte att deras pengar går till att stödja terrorism.
  • Mottagare av insamlade medel i utlandet avser att stödja terrorism men missleder insamlingsorganisationen i Sverige genom en falsk beskrivning av sin verksamhet. Här förstår varken givare eller insamlare att deras medel går till att stödja terrorism.

Varför är det viktigt att just stiftelser agerar?

Det är viktigt att skydda stiftelser från dessa aktiviteter så att inte förtroendet för insamlingsverksamhet urholkas och att stiftelser går miste om värdefulla bidrag. Det viktigaste är att pengar inte når terrorister.

Hur kan stiftelser bidra till att motverka att deras verksamhet utnyttjas för terrorismfinansiering?

Terrorismfinansiering är ett ganska okänt fenomen. Här är exempel på några företeelser som kan utgöra risk:

  • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder där det finns aktiva terrororganisationer (exempelvis Sudan, Syrien, Eritrea, Irak, Jemen).
  • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder i samband med naturkatastrofer. Personal på plats arbetar under mycket ansträngda förhållanden vilket kan försämra kontrollen av hur pengarna används.

Vem ska kontaktas om ni upptäcker något misstänkt?

Kontakta den länsstyrelse som har tillsynsansvar för er stiftelse för råd och stöd. Den information eller iakttagelse som lämnas kan vi skicka som en misstankerapport till Finanspolisen.