Registreringsplikt för samtliga stiftelser

Alla stiftelser ska registreras enligt reglerna i 10 kap stiftelselagen (1994:1220).

Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning eller inte. Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer ska inte vara registrerade.

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftelsen bildats. En stiftelse som ska utöva näringsverksamhet måste dock registreras innan näringsverksamheten påbörjas.

För att anmäla stiftelsen för registrering används blanketten, Registreringsanmälan till stiftelseregistret eller Länsstyrelsens e-tjänst.

För stiftelser som bildats före den 1 januari 2010 gäller följande:

Samtliga dessa ska ha anmälts för registrering senast den 31 december 2015.

Insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser liksom pensions- och personalstiftelser ska alltid vara registrerade.

För andra stiftelser gäller äldre bestämmelser om registrering fram till utgången av 2015 om stiftelsen inte dessförinnan väljer att ansöka om registrering.

För stiftelser med kapitaliseringsföreskrift eller avkastningsbestämmelser finns vissa möjligheter att upplösa stiftelsen enligt reglerna i 6 kap. 5 § stiftelselagen eller genom att  ansöka om permutation hos Kammarkollgiet.