Avgifter

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar ut en faktura före senaste betalningsdatum.

Registerhållningsavgift

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften, för det fall värdet av stiftelsens tillgångar beräknat enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1998:1078) vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger en och en halv miljon kronor, 425 kronor och i annat fall 200 kronor. En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera ska betala 425 kronor i årlig registerhållningsavgift.

Tillsynsavgift

Alla stiftelser som ska ge in sin årsredovisning till Länsstyrelsen - med undantag för de stiftelser som står under kontroll av Svensk insamlingskontroll - ska betala tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

En stiftelse som står under så kallad begränsad tillsyn (enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen) eller under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om stiftelsen förvaltas av en statlig myndighet och värdet av tillgångarna översteg 100 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid utgången av föregående räkenskapsår. Tillsynsavgiften är 200 kronor (se 20 § andra stycket stiftelseförordningen (1995:1280).

Permutation

När ett stiftelseförordnande för en pensions- eller personalstiftelse ändras ska Länsstyrelsen ta ut en permutationsavgift.

Registreringsbevis

Beställning av ett registreringsbevis (utdrag ur stiftelseregistret), se länken till Beställning av registreringsbevis och kopior med mera