Vanliga frågor om stiftelser

1. Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självägande juridisk person som inte kan ha medlemmar eller andelsägare. 

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Förordnandet ska vara skriftligt och vara undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Förordnandet kan vara ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller annan handling.

Stiftelsens egendom anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.

2. Vilka olika typer av stiftelser finns det?

Stiftelselagen reglerar de vanliga stiftelsernas verksamhet. Med vanliga stiftelser avses avkastningsstiftelser, näringsdrivande stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. Lagen om tryggande av pensionsutfästelse reglerar pensions- och personalstiftelsernas verksamhet.

Avkastningsstiftelser kallas de stiftelser som delar ut stiftelsernas avkastning till ändamålet.

Näringsdrivande stiftelser är de stiftelser som bedriver någon form av näringsverksamhet, exempelvis en skola, ett daghem eller ett konvalescenthem. 

Insamlingsstiftelser är som framgår av namnet de stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål. De bildas genom att stiftaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för ett bestämt ändamål ska utgöra en stiftelse. En insamlingsstiftelse får endast samla in pengar. Den får inte ta emot kläder eller varor av annat slag. En insamlingsstiftelse ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål.

Kollektivavtalsstiftelser bildas genom att en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter för ett bestämt ändamål ska bilda en stiftelse.

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., tryggandelagen, reglerar pensionsstiftelsernas och personalstiftelsernas verksamhet. 

Pensionsstiftelserna har till ändamål att med de medel arbetsgivaren avsatt till stiftelsen trygga löften om pension som arbetsgivaren kan ha utfäst till anställda. 

Personalstiftelserna har till ändamål att med de medel arbetsgivaren avsatt till stiftelsen främja välfärd åt de anställda.

I Västra Götalands län finns sammanlagt 2633 stiftelser registrerade, inklusive stiftelserna med säte i Hallands län. Av dem är 1558 s.k. avkastningsstiftelser, varav 156 avser Halland, 285 näringsdrivande stiftelser, varav 15 avser Halland, 98 insamlingsstiftelser, varav 12 avser Halland, 2 kollektivavtalsstiftelser, 570 pensionsstiftelser, varav 72 avser Halland och 100 personalstiftelser, varav 7 avser Hallands län.

3. Får en stiftelse driva näringsverksamhet?

Alla stiftelser, utom pensions- och personalstiftelserna, får bedriva näringsverksamhet om det finns stöd för det i stiftelseförordnandet. För näringsdrivande stiftelser gäller i många frågor skärpta bestämmelser.

4. Vilka stiftelser ska registreras?

Från och med den 1 januari 2010 ska alla stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning eller inte.

Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer ska dock inte vara registrerade. (Stiftelselagen 1:7)

Stiftelser som inte har varit registreringsskyldiga före 2010 behöver inte anmälas för registrering omedelbart. För sådana stiftelser gäller äldre bestämmelser om registrering fram till utgången av 2015, om stiftelsen inte dessförinnan väljer att ansöka om registrering.

Ingen registreringsavgift utgår vid registreringen.

5. När ska stiftelsen anmälas för registrering?

En näringsdrivande stiftelse ska anmälas för registrering innan näringsverksamheten startar. Andra stiftelser ska anmälas senast sex månader efter det att styrelsen eller förvaltaren åtagit sig uppdraget att förvalta stiftelsen. 

För stiftelser som inte är registrerade den 1 januari 2010 gäller äldre bestämmelser om registreringsplikt fram till den 31 december 2015. Stiftelsen kan själv välja att anmäla sig för registrering innan nämnda tidpunkt.

Se blanketter.

6. Ska en stiftelse ha ett organisationsnummer

Alla stiftelser ska ha ett organisationsnummer. Detta får man av Skatteverket. För mer information se Skatteverkets webbplats

7.Måste en stiftelse ha revisor?

Alla stiftelser ska ha minst en revisor.

Stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska ha minst en kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor. Dessa är exempelvis stiftelser vars tillgångar överskrider 1,5 miljoner, näringsdrivande stiftelser, moderstiftelser, insamlings­stiftelser, kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som har bildats tillsammans av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting (se fråga 8).

Om en stiftelses stiftelseförordnande eller stadgar föreskriver att stiftelsen ska ha kvalificerad revisor gäller det.

Pensions- och personalstiftelser är skyldiga att upprätta årsredovisning men behöver inte ha kvalificerad revisor om inte stadgarna föreskriver det.

Stiftelser som inte är skyldiga att ha kvalificerad revisor ska ha lekmannarevisor.

8. Vem ska utse och entlediga revisor i stiftelser som förvaltas av statlig myndighet?

 

Tillgångarnas värde avgör vem som är behörig att utse och entlediga revisor i dessa stiftelser:

 • myndighetens styrelse eller chef - när stiftelsens tillgångar understiger 100 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, se 23 § stiftelseförordningen (1995:1280).
 • Länsstyrelsen i Stockholms län - när stiftelsens tillgångar överstiger 100 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Länsstyrelsen förordnar revisorer efter en upphandling av revisorstjänsterna. Upphandlingen sker normalt årligen enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandlig.

9. Ska en stiftelse upprätta årsredovisning?

Stiftelser som är bokföringsskyldiga är i regel skyldiga att upprätta årsredovisning enligt reglerna i årsredovisningslag (1995:1554). Undantagna är stiftelser vars tillgångar uteslutande får användas till förmån för medlemmar av en eller vissa släkter.

Stiftelser som är bokföringsskyldiga är i regel skyldiga att upprätta årsredovisning enligt reglerna i årsredovisningslag (1995:1554). Undantagna är stiftelser vars tillgångar uteslutande får användas till förmån för medlemmar av en eller vissa släkter.

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga ska upprätta en sammanställning enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen.

Stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer är varken bokföringsskyldiga eller skyldiga att upprätta en sammanställning enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220).

En stiftelse är bokföringsskyldig om tillgångarna överstiger en och en halv miljon kronor (försäljningsvärde, taxeringsvärde).

Följande stiftelser är alltid bokföringsskyldiga:

 1. Stiftelse som bedriver näringsverksamhet (verksamhetsstiftelse)
 2. Moderstiftelse
 3. Insamlingsstiftelse
 4. Kollektivavtalsstiftelse
 5. Stiftelse som bildats av eller tillsammans med stat, kommun eller landsting
 6. Pensionsstiftelse personalstiftelse

 

10. Vilka stiftelser ska skicka sin årsredovisning till Länsstyrelsen?

Skyldigheten att lämna in årsredovisning är kopplad till bokföringsskyldigheten.

Bokföringsskyldiga stiftelser ska ge in sin årsredovisning till Länsstyrelsen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Undantagna från skyldighet att ge in årsredovisning är kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som står under så kallad begränsad tillsyn. För dessa gäller istället att bestyrkta kopior ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom ska revisionsberättelse bifogas.

11. Vilka stiftelser står under tillsyn?

Alla stiftelser, med undantag för rena familjestiftelser och de flesta vinstandelsstiftelser (1 kap. 7 § stiftelselagen), står under tillsyn. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad.

Vid fullständig tillsyn kan Länsstyrelsen granska hela stiftelsens verksamhet. Granskning sker oftast utifrån stiftelsens årsredovisning.

Begränsad tillsyn gäller för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen och inte drivit näring eller varit moderstiftelse under de tre senaste åren.

Tillsynen för dessa stiftelser är begränsad till att bland annat kontrollera att stiftelsen har ett namn, att stiftelsen har upprättat årsredovisning, att årsredovisningen hålls tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har en behörig revisor.  

 

12. Vad går tillsynen ut på?

Länsstyrelsen kontrollerar bland annat att stiftelsens medel används för det ändamål som de är avsedda och att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt. Tillsynen sker i första hand med stiftelsens årsredovisning som grund.

Länsstyrelsen ska ingripa, om det kan antagas att stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag.

13. Vad ska man göra om det som är registrerat i stiftelseregistret ändrats?

En anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras:

 1. När en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220)
 2. När en ändring har inträtt i något förhållande som avser stiftelsens
  -postadress och telefon,
  - styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, postadress och telefon,
  - revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer
  - vid egen förvaltning den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om sätet inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat
 3. När styrelsen eller förvaltaren har bemyndigat någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma eller att ta emot delgivning enligt 2 kap. 16 a eller 23 a § samt
 4. När stiftelsen är upplöst.
  Se 10 kap. 3 § stiftelselagen.

Näringsverksamhet
Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska uppgift lämnas för registrering i stiftelseregistret om den firma under vilken näringsverksamheten ska bedrivas och näringsverksamhetens art. Om en stiftelse upphör att utöva näringsverksamhet eller ändras någon annan uppgift som har registrerats om en stiftelse som utövar näringsverksamhet, ska det genast anmälas för registrering i stiftelseregistret.

Anmälans innehåll
En anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av en styrelseledamot eller om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren. Om stiftelsen anmält registertecknare kan anmälan göras via Länsstyrelsens e-tjänst. (Hyperlänk till e-tjänsten) Styrelsens eller förvaltarens beslut ska protokollföras och kopia av protokollet fogas till ändringsanmälan. På Länsstyrelsens webbplats finns blankett för ändring av registeruppgifter. Av blanketten framgår vilka ytterligare handlingar som behöver bifogas. Se även 5-8 §§ stiftelseförordning (1995:1280). Till en anmälan om ändring av stadgar ska i förekommande fall även fogas Kammarkollegiets beslut.

14. Vad ska man göra om stiftelseförordnande eller stadgar behöver ändras i en stiftelse?

Först bör man kontrollera om det i stiftelseförordnandet eller stadgarna finns något ändringsförbehåll som ger styrelsen eller förvaltaren rätt att göra ändringar. Det är ofta svårt att avgöra vilka ändringar som får göras med stöd av ett ändringsförbehåll. Det har bland annat betydelse när stiftelsen är bildad och hur ändringsförbehållet är formulerat. Styrelsen/förvaltaren rekommenderas därför att kontakta länsstyrelsen för besked.

När styrelsen eller förvaltaren beslutat ändra stadgarna ska länsstyrelsen underrättas om de beslutade ändringarna. Ändringsbeslutet ska protokollföras och bifogas underrättelsen. För stiftelser som är bildade efter den 31 december 1995, ska länsstyrelsen kontrollera att beslutet inte strider mot stiftelselagen eller mot stiftelsens urkund och stadgar. Om länsstyrelsen inte inom tre månader från det den fick underrättelsen förbjudit styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet får det börja tillämpas. För stiftelser bildade före 1996 gäller ingen särskild prövningstid för länsstyrelsen. Ändring av t.ex. ändamålet kräver nästan alltid tillstånd av Kammarkollegiet. Alla stadgeändringar i pensions- och personalstiftelser godkänns av länsstyrelsen.

 

15. Vilka avgifter ska stiftelsen betala?

En årlig registerhållningsavgift ska betalas av alla stiftelser som är registrerade i stiftelseregistret. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften, för det fall stiftelsens tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor, 425 kronor och i annat fall 200 kronor. För pensions- och personalstiftelser är registerhållningsavgiften 425 kronor.

Stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska betala en årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor. Stiftelser som står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig myndighet och värdet av stiftelsens tillgångar överstiger ett hundra prisbasbelopp. För dessa stiftelser är avgiften 200 kronor. För pensions- och personalstiftelser är tillsynsavgiften 600 kr.

16. Hur kan jag få registreringsbevis, registerutdrag, blanketter och information? Vad kostar det?

Registreringsbevis kostar 180 kronor. Detta framgår av 22 § stiftelseförordningen (1995:1280) och 20 § avgiftsförordningen (1992:191).

Om en beställning av kopia av allmänna handlingar och/eller utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling omfattar tio sidor är avgiften 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor (se 15 § första stycket 1 och 2 och 16 § avgiftsförordningen).

Beställning av olika urval av stiftelser kan fås mot en avgift om 90 kronor per påbörjad 15-minutersperiod (se 17 § första stycket avgiftsförordningen).

Myndigheten ska, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren (se 15 § andra stycket avgiftsförordningen).

Blanketter och informationsmaterial är gratis.

17. Hur gör jag för att söka bidrag?

För Dig som söker efter information om en särskild stiftelse eller för Dig som söker efter stiftelser att söka bidrag eller stipendier från finns en särskild databas upplagd där du kan göra sökningar på stiftelses namn eller stiftelses ändamål.

För Dig som söker efter information om en särskild stiftelse eller för Dig som söker efter stiftelser att söka bidrag eller stipendier från finns en särskild upplagd där du kan göra sökningar på stiftelses namn eller stiftelses ändamål.

Genom databasen får du också uppgift om stiftelsens kontaktuppgifter.

Då många stiftelser har särskilda ansökningsblanketter och ansökningstider är det bäst att du tar kontakt med stiftelsen för att få mer information.

18. Vilka elektroniska tjänster (e-tjänster) har Länsstyrelserna?

Länsstyrelserna har utvecklat e-tjänster där registrerade stiftelser via Internet kan utföra följande tjänster: 

 • Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser 
 • Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
 • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen 
 •  Komplettera ärenden
 • Anmäla avregistrering av en stiftelse

För att använda e-tjänsten ’Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser’ behöver du ha en e-legitimation. För att kunna använda övriga e-tjänster ovan måste stiftelsen dessutom utse och anmäla en eller flera registertecknare.

Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av e-tjänsterna. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare. Anmälan om utsedd registertecknare görs i blanketten "Anmälan av registertecknare för stiftelser". Mer information om e-tjänsterna.

Tjänster tillgängliga för alla:

 • Registrering av stiftelse
 • Beställning av registreringsbevis

Om du kan betala direkt online med kort (Visa eller MasterCard) kan du via särskilt formulär beställa registreringsbevis.

Gå till beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser

I formuläret får du välja om du vill få registreringsbeviset skickat till din e-postadress eller till en vanlig postadress. Om du anger din e-postadress skickas registreringsbeviset till dig senast kommande arbetsdag. Observera att du måste betala en avgift på 180 kr för varje registreringsbevis du beställer.

Beställning kan göras när som helst under dygnet.

Information
För ytterligare information om stiftelser eller stiftelsebildning kan Du ringa Länsstyrelsen tel. 010-22 44 000, och begära att få tala med en stiftelsehandläggare.