Viktigt att tänka på då ni söker stöd för Bredband

Tillstånd

När ni gräver i markerna finns det flera saker att ha koll på. Tänk till exempel på att kolla upp vilka tillstånd som ni måste ha. Det kan vara allt från markägaravtal till ledningsrätter.

Fornlämningar, biotopskyddade områden och skyddade vattendrag är tre andra viktiga saker som kan skadas allvarligt. Det finns kartmaterial på Internet som är gratis och öppna för allmänheten, bland annat hos Länsstyrelsernas GIS-tjänster och GIS och kartor.

Att allt har gått rätt till och att samtliga tillstånd som krävs i just ert fall är på plats är en förutsättning för att stödet ska kunna betalas ut. Ansvaret för att ta reda på vad som gäller i just ert fall ligger hos er själva.

Öppna nät – möjlighet att köpa Internet, telefoni och TV från fler leverantörer

När skattemedel är med och finansierar en investering av det här slaget ska den fria konkurrensen inom EU ändå inte påverkas. Det betyder att det bredbandsnät som till exempel en förening bygger ska vara öppet. Olika leverantörer ska kunna sälja sina tjänster till hushållen.

Det är viktigt för att i framtiden kunna få bra priser. Om föreningen själv äger fibernätet har man möjlighet att hålla det öppet för flera operatörer. Säljer eller skänker föreningen bort nätet till ett bolag så förlorar man den möjligheten.

Det kan också på kort sikt vara intressant att ha kontrakt med en leverantör av tjänster och få ett bra pris men på längre sikt kan man vilja byta, därför är det viktigt att hålla möjligheterna öppna.

Offerter eller upphandling

För projekt som får max 1,6 miljoner kronor (200 000 euro) i stöd gäller att offerter från minst två leverantörer ska tas in på huvuddelen av kostnaderna. Om stödbeloppet blir högre än 1,6 miljoner kr (200 000 Euro) ska samtliga kostnader i projektet upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

För projektägare som är offentliga till exempel kommuner gäller alltid lagen om offentlig upphandling. Följande krav gäller vid upphandling: flera operatörer ska kunna använda bredbandet, man får inte ha gynnande villkor för någon speciell teknik, finns det redan infrastruktur ska den användas i första hand och grossisttillträde för tredjepartsoperatör.

Annonsering av projekt

Alla projekt som kommer att få pengar ska innan beslut offentliggöras. Det kommer att ske på länsstyrelsens hemsida under minst en månad. Bakgrunden är att det ska finnas möjligheter för en eventuell kommersiell aktör som planerat utbyggnad i området att höra av sig.

Finns det en kommersiell aktör som tänker investera så kan inte stöd ges. Annonseringen sköts av länsstyrelsen. Vi kommer att hämta uppgifter om projektet från ansökan, framförallt från marknadsanalysen.

Uppföljning efter projektet

En investering som fått stöd inom landsbygdsprogrammet ska finnas kvar i minst fem år och under den tiden uppfylla villkoren för stödet. Prissättningen vid uthyrning av utrymme i till exempel fibernätet kommer att följas under sju år. Kontroller kommer att ske av länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket.