Riskbedömning av kunden - kundens riskprofil

Du har en skyldighet att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med varje kundrelation, vilket innebär att kunden tilldelas en riskprofil

Din riskbedömning av kunden sker med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen – till exempel utifrån vilken risk som finns för den aktuella kundkategorin – samt din kunskap om den aktuella kunden.

Din bedömning av kundens riskprofil styr vilka åtgärder som du ska vidta för att uppnå kundkännedom. Utgångspunkten är de åtgärder som du måste vidta när det rör sig om en kund som är förknippad med normal risk. Om du bedömer att det rör sig om en lågriskkund räcker det med förenklade kundkännedomsåtgärder. Om det däremot rör sig om en högriskkund krävs skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Låg risk

Omständigheter som enligt penningtvättslagen kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg kan bland annat vara att kunden är en stat eller en kommun, har hemvist i ett land med låg korruption eller är börsnoterat inom EES.

Hög risk

Omständigheter som enligt penningtvättslagen kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög kan bland annat vara:

  • Kundens ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet.
  • Kunden bedriver kontantintensiv verksamhet.
  • Kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar.
  • Kunden har hemvist i en stat med betydande korruption eller som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • Affärsrelationer eller transaktioner sker på distans.
  • Betalning av varor eller tjänster görs av någon som är okänd eller saknar koppling till kunden.

Hög risk eller misstanke om brott?

Det är inte förbjudet att genomföra en transaktion eller ingå en affärsförbindelse med en kund som förknippas med hög risk under förutsättning att du har vidtagit skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Om du i samband med dessa kontroller misstänker att transaktioner eller aktiviteter har en koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att rapportera detta till Finanspolisen. Detsamma gäller om dina misstankar väcks i samband med att du följer upp kundrelationen.

Uppföljning av kundens riskprofil

Under pågående affärsförbindelser har du en skyldighet att löpande följa upp kunden. Om du får kännedom om omständigheter som ger anledning till en annan risknivå ska riskprofilen uppdateras. Ett exempel på en sådan situation kan vara om en kund med låg riskprofil efterfrågar en ny tjänst som du har bedömt innebär en högre risk för penningtvätt. Kundens riskprofil ska då uppdateras till en högre risk.