Penningtvätt

Foto på pengar som hänger på tork

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Vad är finansiering av terrorism?

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även insamling av pengar eller att ta emot, tillhandahålla och förmedla pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Omfattas ditt företag av Länsstyrelsens tillsyn?

Länsstyrelsens tillsyn omfattar bland annat nedanstående tjänster och verksamheter:

 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (till exempel redovisningskonsulter) som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
 • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (till exempel skatterådgivare).
 • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner (oberoende jurister).
 • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer (till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare).
 • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster (till exempel kontorshotell och postboxföretag).
 • Yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro (till exempel bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare – gäller inte köp med kort).

Anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Använd blanketten ”Anmälan till registret mot penningtvätt”, nummer 705 för att anmäla ditt företag till registret.

För mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism, se ansvarig Länsstyrelses webbplats.

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 010-563 68 00 eller skicka e-post till fipo@polisen.se.

En ny penningtvättslag                            

Den nya lagen trädde ikraft den 1 augusti 2017. Genom lagen har EU:s fjärde penningtvättsdirektiv införlivats i svensk rätt. Syftet med regelverket är att förhindra att näringsverksamheter utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som företagens möjlighet att driva en effektiv verksamhet inte ska påverkas i onödan.

Nya beloppsgränser 

Nytt i den nya penningtvättslagen är att den nedre beloppsgränsen för när penningtvättslagen ska tillämpas vid kontant handel med varor har sänkts från 15 000 till 5 000 euro och att belopp för både köp och försäljning omfattas. Viktigt att uppmärksamma är att det kan röra sig om flera sambandstransaktioner som tillsammans uppgår till 5 000 euro eller mer. En annan nyhet är att företag som har tillstånd att driva pantbanksverksamhet omfattas av lagen.

Högre krav på företagen 

Den nya penningtvättslagen ställer högre krav på företagen, som nu ska göra både en allmän riskbedömning av verksamheten och en riskbedömning av varje kund. Andra nyheter i lagen är att det finns fler möjliga funktioner för intern kontroll och en skyldighet att tillhandahålla ett visselblåsningssystem för anställda. Tillsynsmyndigheterna ges också ett nytt verktyg för en effektivare tillsyn genom möjligheten att utfärda sanktionsavgifter med stöd av den nya lagen.

Nyhetsbrev om penningtvätt

Mer information om nyheterna i lagen finns i Länsstyrelsens nyhetsbrev som publicerades här på vår webbplats i början av september. Våra nyhetsbrev skickas även digitalt till dig som har angett din e-postadress i samband med registrering hos Bolagsverket eller vid besvarade av Länsstyrelsernas digitala enkät.

Nya föreskrifter den 1 januari 2018

Med anledning av den nya penningtvättslagen arbetar Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län med att gemensamt ta fram föreskrifter och allmänna råd. Syftet är att förtydliga och utveckla vilka krav som ställs på företagen och andra verksamhetsutövare med anledning av den nya lagstiftningen.  Föreskrifterna och de allmänna råden beräknas börja gälla den 1 januari 2018.

Som ett stöd för företagen att leva upp till den nya penningtvättslagens krav arbetar Länsstyrelserna också med att ta fram den vägledande broschyren "Ett riskbaserat förhållningssätt – Att förstå och motverka riskerna för penningtvätt och terrorismfinansiering i sin verksamhet". Broschyren beräknas publiceras på webbplatsen under oktober månad.

Rutiner

När ett företag som omfattas av lagen väl har anmält sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt så ska rutiner för att motverka penningtvätt upprättas. Länsstyrelsen har sammanställt de frågor som en verksamhet ska kunna hantera för att följa lagen.

>> Läs mer om rutiner för att motverka penningtvätt.

>> Läs mer om anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt.

>> Läs mer om rapportering till Finanspolisen.

   

   Content Editor

  Informationsträffar om åtgärder mot penningtvätt för företag under Länsstyrelsens tillsyn. 

  ​Karlstad - 9 maj

  Örebro - 15 maj

  Gävle - 16 maj

  Tillsynen är koncentrerad till tre län:

  Länsstyrelsen i Skåne län har tillsyn i
  - Skåne län
  - Blekinge län
  - Kronobergs län
  - Jönköpings län
  - Kalmar län
  - Östergötlands län.

  Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn i 
  - Stockholms län
  - Södermanlands län
  - Gotlands län
  - Västmanlands län
  - Uppsala län
  - Jämtlands län
  - Västernorrlands län
  - Västerbottens län
  - Norrbottens län.

  Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn i
  - Västra Götalands län
  - Hallands län
  - Värmlands län
  - Örebro län
  - Dalarnas län
  - Gävleborgs län.